**کمیاب و نایاب ترین برنامه های آندروید در ناب ترین های آندروید**

**کمیاب و نایاب ترین برنامه های آندروید در ناب ترین های آندروید**

ناب ترین و کمیاب ترین برنامه ها و ترفند های آندروید در www.apk-tak.4kia.ir

ردیاب شماره روی نقشه


ردیاب شماره روی نقشه

بهترین برنامه ردیابی شماره بر روی نقشه

صد در صد عملی و کاملا حرفه ای

توضیحات کامل داخل برنامه

ردیاب

 

دوست دارید فردی رو از روی شماره بر روی نقشه ردیابی کنید؟

دوست دارید موقعیت خودتون و به طرف مقابل اعلام کنید؟

گوشیتون گم شده و نمی دونید چیکار کنید؟

 

جواب پیش ماست...

ردیاب هوشمند آندروید را نصب کنید !

 

ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺠﻮﺯ ﺭﺳﻤﯽ ﺍﺯ " ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻓﻨﺎﻭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ" ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﯼ
ﺛﺒﺖ 20102490 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 

قابلیت های برنامه:

 

 

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﻭﻝ ، ﺭﺩﯾﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺸﻪ :
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺭﺩﯾﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎﺭﻩﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﺍﺳﺖ.ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺎﯾﯿﺪﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺩﯾﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺗﮑﺮﺍﺭﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ GPS ﻭﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ 1 ﺍﻟﯽ 2 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺿﻮﺡ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﺩﺭﺱ ﻭﯼﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .


ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯼ
ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ ﺩﺭ ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﮔﻢ ﺷﺪﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﯽﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺩﯾﺎﺑﯽﮐﻨﯿﺪ .


ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺩﻭﻡ ،ﺍﺯ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮﺩ ﺭﺩﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ
ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ :
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﺰﯾﻨﻪ " ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺳﺎﻥ " ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻪﻓﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﻭ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺭﻭﯼﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺁﻥ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ .


ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻮﻡ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮﺩ ﻭ ﯾﺎ ﮔﻢ
ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ !ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﮔﻢ ﺷﺪﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺎﻥ ﺩﻟﻮﺍﭘﺲ ﻫﺴﺘﯿﺪ !
ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺭﺩﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﯼﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺮﻭ ﺻﺪﺍ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﻭﺑﻬﺘﻮﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﻨﻪ.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺎﻟﺖ ﺿﺪﺳﺮﻗﺖ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﯼ ﺁﻥﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﺼﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺻﻼ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻏﯿﺮﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺷﯽ Nokia 1100 ﻭ ﯾﺎ iphone 6.
ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺭﻓﺖ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﯿﺴﺖ ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ ﺁﻥﮔﻮﺷﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﯾﮏ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝﮐﻨﯿﺪ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻧﺼﺐ ﺍﺳﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.


ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻞ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎ 4 ﻣﺪﻝ
ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .


 

با ما ناب ترین باشید!

 


مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ شهریور ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 2447

برچسب های مهم

ناب ترین و کمیاب ترین برنامه ها و ترفند های آندروید در apk-tak

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما